Stručně k rehabilitačním kurzům pro řidiče

Aktuálně se projednává ve vládě návrh zákona a Rehabilitačních kurzech pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění. Ve chvílí, kdy zákon nabyde platnost, budou tyto kurzy povinné pro návrat řidičského oprávnění.

Již nyní je však možnost absolvovat tento kurz individuálně či skupinovou formou v případě dostatečného počtu uchazečů (min. 6). Aktuálně již soudy tyto kurzy řidičům nařizují, stejně tak Probační a Mediační služba.

Povinnost absolvovat rehabilitační program budou mít všichni řidiči žádající o navrácení řidičského oprávnění, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu dosažení minimálně 12 evidenčních bodů anebo z důvodu udělení trestu zákazu řízení.

Programu se může zúčastnit minimálně 6 a maximálně 12 účastníků.

Program vedou vždy dva lektoři s certifikací od ministerstva dopravy.

Program může provozovat pouze instituce akreditovaná pro tyto účely ministerstvem dopravy.

Možnost absolvovat zkrácenou verzi rehabilitačního programu dobrovolně mají všichni řidiči. V případě řádného absolvování budou na základě vydaného certifikátu odečteny tři evidenční body. Znovu lze zkrácenou verzi programu absolvovat nejdříve za tři roky od řádného ukončení.

Po řádném absolvování programu obdrží účastníci do 7 dnů certifikát od pořádající instituce, který přiloží k žádosti o vrácení ŘO. V případě, že dotyčná osoba nebude chtít vrátit či zachovat řidičské oprávnění, program absolvovat nemusí.

Řádným absolvováním se rozumí splnění následujících podmínek: Účast na sezeních (povolená neúčast je maximálně 10 % časové dotace programu, a to pouze v odůvodněných případech – např. nemoc, návštěva lékaře, rodinné důvody atp.), aktivní účast (plnění domácích úkolů, vyplnění povinných částí pracovního sešitu), v průběhu sezení je účastník vždy zcela střízlivý a svým jednání neohrožuje ani nepřiměřeně nevyrušuje ostatní účastníky.

Vyšetření závislosti provádí jiný než praktický lékař, u kterého je účastník nahlášen v trvalé péči.

Dopravně-psychologické vyšetření účastníka nemůže provádět stejná osoba, u které absolvoval rehabilitační program.

Rehabilitační programy pro řidiče v ČR

Současná situace: Dlouhodobá dopravně bezpečnostní situace v České republice sice vykazuje pozitivní trend, ale stále zaostáváme za státy s podobnou úrovní infrastruktury a hustotou dopravy. Pokud se podíváme například na úmrtnost v poměru k naježděným kilometrům, patří nám díky 15,7 mrtvých na miliardu ujetých kilometrů v celosvětovém srovnání předposlední příčka. Vysoký počet přestupků, trestných činů a nehod s následkem smrti mají na svědomí zejména dvě skupiny řidičů – začínající (mladí) řidiči a recidivisti (0,5 % nejhorších řidičů má na svědomí 25 % nehod).

Důvod problémů: To je dáno zejména dvěma důvody. 1) Nedostatečný systém postupného vzdělávání řidičů a 2) minimum opatření cílených na malou skupinu nejvíce rizikových řidičů (zodpovědných za velkou část nehod).

Řešení: Vzhledem k tomu, že u 90 % nehod je hlavním nebo důležitým přispívajícím faktorem lidský faktor, je potřeba přijímat opatření směřující k ovlivnění chování řidičů. Jako velmi vhodné se tak jeví implementace resocializačních programů pro (potenciálně) rizikové řidiče, které mají potenciál snížit recidivu minimálně o 50 %.

Proč takové řešení: Tyto programy mají dlouhodobou tradici téměř ve všech státech EU a USA. Na podkladě zahraničních zkušeností byly tyto programy upraveny a opilotovány na prostředí ČR (v rámci projektů SLECH Ministerstva Dopravy - 1F54L/091/160 a REPADO Ministerstva Vnitra VG20102015047). Po pětileté pilotáži jsou tyto programy připraveny k implementaci do českého systému jako doplnění bodového systému. Zavedení těchto programů je doporučeno Evropskou komisí, odbornými asociacemi, mezinárodními projekty i policií.

Dopad řešení: Primární dopad rehabilitačních programů je v oblasti snížení recidivy v páchání přestupků a trestných činů v dopravě a v návaznosti na to snížení zátěže policie a dalších složek OČTŘ (a tedy i snížení nákladů na provoz složek státní správy a samosprávy související s touto agendou). Dále absolvování kurzu vede ke snížení pravděpodobnosti nehody a rizikového chování k ní vedoucího.

Pro koho budou rehabilitační programy určeny:

  • Vybodovaní a zákazoví, tedy všichni, kteří přijdou o řidičský průkaz
  • Pro všechny jako preventivní opatření za umazání 3 evidenčních bodů

U řízení pod vlivem alkoholu či drog je nutné před účastí potvrzení od psychiatra vylučující závislost.

Kdo je bude provádět:

Programy budou zajišťovat instituce pověřené ministerstvem dopravy na základě splnění kvalifikačních předpokladů (garance minimálně dvou akreditovaných lektorů, v užívání vhodné prostory a předložení kurikula, podle kterého budou programy vést). Program povedou vždy 2 lektoři (psychologové) akreditovaní ministerstvem (jakýkoliv psycholog s potřebnou kvalifikací, nejedná se jen o dopravní či klinické psychology)

Kdo bude mít dozor:

Ministerstvo doprava (MD) bude disponovat registrem akreditovaných institucí, osob i klientů, každá instituce bude muset hlásit na MD dopředu termíny kurzu a účastníky.
Jak budou programy vypadat:
20 hodin skupinového sezení zaměřeného na sebereflexi, sociální zodpovědnost a osobní strategie vyhnutí se recidivě v rámci pěti setkání, zpravidla 1x týdně, maximálně jednou za 14 dní.  

Kdo je bude hradit:

Sami řidiči. Cenu za absolvování programu stanoví Ministerstvo dopravy vyhláškou. V případě, že účastník neabsolvuje program řádně z důvodu nemoci či vis major, je pořádající instituce povinna jednou umožnit bezplatné absolvování v náhradním termínu.

Kvalifikační předpoklady pro psychologa, který bude kurzy provádět:

  1. absolvování postgraduálního kurzu pro lektory v rehabilitacích v rozsahu minimálně 150 hodin,
  2. aktivní řidič (alespoň skupiny B),
  3. ukončené magisterské studium psychologie,
  4. ukončený psychoterapeutický výcvik (na seznamu ČAP) nebo pět let zkušeností s psychoterapeutickou prací s klienty

Jaké budou rozdíly pro řidiče s různým typem přestupků:

Jádro programu je pro všechny stejné, individuální předpoklady budou reflektovat lektoři v rámci každého programu. Jediný rozdíl bude pro řidiče, kteří přišli o řidičské oprávnění z důvodu řízení pod vlivem alkoholu či drog. Ti musí před vstupem do programu přinést potvrzení od lékaře specialisty vylučující závislost. V případě závislosti je nutné doložit odvykací léčbu a rok abstinence.

© 2024 Ostrava-psycholog.cz | by PCsupport.cz s.r.o.